Radi postavljanja tačne dijagnoze, kao i uvođenja odgovarajuće terapije, kao dopunske dijagnostičke procedure, primenjuju se:

Ultrazvuk srca – Ehokardiografija

Pregled se vrši pomoću ultrazvučne sonde koja se prislanja na grudni koš pacijenta i registruje dobijene ultrazvučne signale, a potom ih prikazuje na ekranu aparata gde se stvara uživo slika srca. Ispitivanje srca se vrši kombinacijom više tehnika, kao što su jednodimenzijski M-mod, dvodimenzijski B-mod i 3 vrste Dopplera: tehnika pulsnog, kontinuiranog i kolor dopplera.

Ovo predstavlja najinformativniji pregled u kardiologiji i daje veliki broj informacija o dimenzijama, građi i funkciji srčanih struktura i sa velikom preciznošću otkriva veliki broj bolesti koje se ne mogu ustanoviti kliničkim pregledom, EKG-om i rentgenom srca, kao što su perikardni izliv (voda u srčanoj maramici, perikardne adhezije, tromb i tumori srca, zadebljanje srčane maramice), zadebljanje srčanog mišića.

Ehokardiografski se može proceniti veličina ožiljka od infarkta snaga srca – ejekciona frakcija (EF) u procentima.

Tehnikama Dopplera se procenjuje značaj šumova na srcu, težina i operabilnost srčane mane i dijastolna funkcija srca.

Elektrokardiografija – EKG

Elektrokardiografija je metoda koja registruje električne signale srca i pretvara ih u zapis. Na osnovu zapisa zaključujemo da li srce radi pravilno, da li postoje poremećaji u provođenju impulsa, da li postoje zone u srčanom mišiću koje su slabije prokrvljene. Na osnovu rezultata može da se predloži i kontinuirano praćenje srčane aktivnosti, a to je Ambulatorni monitoring EKG-a tokom 24 sata po Holteru (Holter EKG-a) je 24 – časovno kontinuirano registrovanje EKG pri svim aktivnostima i izvodi se stavljanjem aparata vezanog oko pojasa pacijenta koji beleži rad srca svih 24 sata. Aparat je kablovima povezan sa samolepljivim elektrodama koje su aplikovane na kožu grudnog koša.

Analiziraju sledeće funkcije: srednja, minimalna i maksimalna srčana frekfencija, poremećaji ritma, pauze, epizode atrijalne fibrilacije, QTc interval, varijabilnost srčane frekfencije kao nezavisan prognostički marker u infarktu miokarda.

Ambulatorni monitoring krvnog pritiska po Holteru (Holter krvnog pritiska) je 24 –časovno kontinuirano mrenje pritiska pri svim aktivnostima, izvodi se stavljanjem aparata oko pojasa, a manžetnama za merenje pritiska se stavlja na nadlakticu. Merenje krvnog pritiska može da se podesi na svakih 10 do 60 minuta. Analiziraju se minimalne i maksimalne vrednosti KP, kao i srednja vrednost i puls tokom 24 sata. Vrlo važna je i analiza jutarnjih i dnevno-noćnih vrednosti i varijacija KP ( dipper ili non dipper).