Mr sci. med. dr Predrag Dugalić

Obrazovanje:

Medicinski fakultet u Beogradu 1983. godine

Dobitnik je više diploma i priznanja, Oktobarske nagrade grada Beograda za studente 1986. godine i Prve Univerziteske nagrade grada Beograda 1987.godine.

1995. godine položio specijalistički ispit iz interne medicine sa odličnim uspehom.

Magistarske studije na Medicinskom fakuletu u Beogradu 1997. godine

1997. godine dobija mesto asistenta na katedri interne medicine Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Radno iskustvo:

Od 1991. godine stalno zaposlen na Klinici za gastroenterohepatologiju KCS-a.

Od 2000. godine obavlja dužnost šefa jedinice za endoskopsku i ultrasonografsku dijagnostiku stacionarnog dela klinike.

Marta 2006. godine prelazi na mesto šefa jedinice za endoskopiju i ERCP odeljenja gastroenterologije u KBC “Zemun“.

Od 2011. godine postaje načelnik Službe gastroenterologije i hepatologije u KBC “Zemun“.

Usavršavanja i nagrade:

Redovan je član Gastroenterološke sekcije SLD

1997-2000. godine obavljao dužnost sekretara sekcije.

1998. godine nominovan član za Jugoslaviju OMGE-a ( svetske gastroenterološke organizacije ) u Komitetu za istraživanje.

U toku usavršavanja u 3 navrata bio na višemesečnim studijskim boravcima u Americi ( New York ), Švedskoj ( Lund ) i Italiji ( Rim ) . Redovno posećivao i aktivno učestvovao na mnogobrojnim stručnim kongresima, seminarima u zemlji i inostranstvu.

2009. godine uveo u svakodnevnu kliničku praksu radiofrekventnu ablaciju Baretovog jednjaka, čime je Srbija postala prva zemlja na Balkanu koja je počela da primenjuje ovu tehniku.

2010. godine dobio licencu za Central Reader-a za kliničlke studije američkih farmaceutskih kompanija.

2011. godine postaje član Uređivačkog odbora časopisa Archives of Gastroenterology.

2015. godine postaje predsednik Gastroenterološke sekcije Srpskog lekarskog društva (SLD) u trajanju mandata od 4 godine.

Napisao je i objavio ( kao autor i koautor ) više od 150 stručnih radova u zemlji i inostranstvu.

Učestvovao kao predavač po pozivu na brojnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Bio je koautor u nekoliko udžbenika.